• -
 • -
 • +45 21 81 66 26
 • Login/Register

Afmærkning på kørebanen

Q. Længdeafmærkning

 

Der anvendes følgende længdeafmærkning på kørebanen:

 • Q. Længdeafmærkning

  Der anvendes følgende længdeafmærkning på kørebanen:

   
 • Q-41-Vognbanelinje.png

  Q 41 Vognbanelinje

  Smal punkteret linje med kort streg og langt mellemrum. Den angiver adskillelse mellem vognbaner. Overskridelse af vognbanelinje kan ske, hvis manøvren kan udføres uden fare eller unødig ulempe for andre. I vejkryds kan vognbanelinjer endvidere anvendes til at lede den svingende færdsel.  
 • Q-42-Varslingslinje.png

  Q 42 Varslingslinje

  Smal punkteret linje med lang streg og kort mellemrum. Den angiver adskillelse mellem vognbaner. Overskridelse af varslingslinje kan ske, hvis manøvren kan udføres uden fare eller unødig ulempe for andre. Ved manøvren skal udvises særlig agtpågivenhed. Varslingslinje benyttes som forvarsling for spærrelinje og i øvrigt navnlig som midterlinje på smalle veje med dårlige oversigtsforhold. I vejkryds kan varslingslinje endvidere anvendes til at lede færdslen. Varslingslinje kan i særlige tilfælde anvendes til at lede færdslen ved forskydning af vognbaner.

   
 • Q-44-Spaerrelinje.png

  Q 44 Spærrelinje

  Smal ubrudt linje. Den angiver adskillelse mellem vognbaner og må ikke overskrides eller krydses af kørende, heller ikke ved vending, svingning i vejkryds, indkørsel til ejendom eller lignende. Hvor særlige forhold, fx vejarbejde eller standset eller parkeret køretøj, gør det nødvendigt, kan linjen dog overskrides under udvisning af særlig agtpågivenhed.

   
 • Vedrørende Q 41-44:

  Linjerne kan anvendes som enkeltlinjer eller ved siden af hinanden som dobbeltlinjer.

  Hvid spærrelinje, der adskiller modsatte færdselsretninger, anvendes kun som en del af en dobbeltlinje.
  Ved dobbeltlinjer skal de kørende rette sig efter den nærmeste linje. Trafikanter, der kører i en vognbane for modsat rettet færdsel, kan dog altid køre tilbage til højre vejside.
   
 • Q-45-Spaerreflade.png

  Q 45 Spærreflade

  Skraveret eller helt hvidt areal på kørebanen, på hvilket der ikke må køres, standses eller parkeres. Såfremt spærrefladen er begrænset af en punkteret linje, kan trafikanter under svingning dog køre over spærrefladen fra denne side. Skraveret spærreflade skal passeres af motorkøretøjer og store knallerter på den side, hvor skraveringen peger fremad. En skraveret spærreflade er normalt begrænset af en smal linje; men en bred linje kan undtagelsesvis anvendes.

   
 • Q-46-Ubrudt-kantlinje.png

  Q 46 Ubrudt kantlinje

  Linjen begrænser den del af kørebanen, der skal benyttes af motorkøretøjer og store knallerter. Den kan endvidere anvendes til at adskille almindelige vognbaner fra særlige vognbaner.
  Ubrudt kantlinje, der begrænser kørebanen mod midterheller eller midterareal, må kun overskrides af køretøjer, hvor særlige forhold, fx vejarbejde eller standset køretøj, gør det nødvendigt, og da kun under udvisning af særlig agtpågivenhed og med lav fart.
  Andre ubrudte kantlinjer må kun overskrides af motorkøretøjer og store knallerter i forbindelse med standsning eller parkering eller ved kørsel ind på eller ud fra vejen. Køretøjer, der føres med lav hastighed, kan dog, hvor det er nødvendigt for at lette overhaling, jf. færdselslovens § 22, stk. 2, overskride kantlinjen på en kortere strækning mens overhalingen varer. Kantlinjen kan også overskrides ved passage højre om en venstresvingende, såfremt banen til højre for kantlinjen ikke er en særlig bane.
  Endvidere kan motorkøretøjer, der lovligt benytter en busbane, jf. § 57, V 42 Bussymbol, overskride en kantlinje, der afgrænser de almindelige vognbaner fra busbanen, når det er nødvendigt for at passere et standset køretøj.

   
 • Q-47-Punkteret-kantlinje.png

  Q 47 Punkteret kantlinje

  Punkteret linje med lige lang streg og mellemrum. Den anvendes i stedet for Q 46 til at angive, at det er tilladt at krydse linjen, såfremt det ikke strider mod andre bestemmelser. Overskridelse af punkteret kantlinje kan ske, hvis manøvren kan udføres uden fare eller unødig ulempe for andre, jf. i færdselslovens § 18, stk. 2.

   
 • Vedrørende Q 46-47:

  Linjen er bred, hvor den del af kørebanen, der ligger uden for linjen, er tilstrækkelig bred til færdsel af fodgængere, cyklister og lignende.
  Bred linje anvendes desuden på motorveje og til afgrænsning af parkeringsbaner og særlige baner afmærket med symbol for bestemte færdselsarter eller for bestemte trafikretninger ved vejkryds. Bortset fra i parkeringsbaner er standsning eller parkering i sådanne baner forbudt.

   
 • R-11-Vognbanepile.png

  R. Pilafmærkning - Der anvendes følgende pilafmærkning på kørebanen:

  Rette eller bøjede pile i en vognbane foran eller i vejkryds. Pile foran kryds angiver, at kørende, der befinder sig i den pågældende vognbane ved indkørsel i krydset, skal køre i den viste retning. I kryds kan pile anvendes til at angive, hvorledes køretøjer mest hensigtsmæssigt kan placeres under svingning.
  På parkeringspladser kan vognbanepile anvendes til at vise, i hvilken retning trafikken skal køre.

   
 • R-13-Dobbelte-vognbanepile.png

  R 13 Dobbelte vognbanepile

  Pilene gælder for to på hinanden følgende kryds.

   
 • R-14-Vognbanepile-med-svingningsforbud.png

  R 14 Vognbanepile med svingningsforbud

  Pilene gælder for et kryds, der ligger efter en sidevej, hvortil svingning er forbudt.

   
 • R-15-Pile-for-vognbaneskift.png

  R 15 Pile for vognbaneskift

  Skrå pile, der er placeret i mellemrummene af punkteret linje. De angiver, at kørende snarest skal skifte til den vognbane, pilen peger mod. Hvis vognbanelinjen bibeholdes, skal den kørende, der skifter vognbane, sikre sig, at dette kan ske uden fare eller unødig ulempe for andre, jf. færdselslovens § 18, stk. 2. Hvis vognbanelinjen ikke videreføres, skal de kørende vise gensidig hensyntagen, jf. færdselslovens § 18, stk. 4.

   
 • Vedrørende R 11-15:

  Pile kan anvendes i forbindelse med symbol eller tekst, der angiver en færdselsart, jf. § 57. Pilene gælder i så fald kun for denne. Pile på kørebanen gælder ikke for cyklister og førere af lille knallert, medmindre dette er tilkendegivet ved cykelsymbol, jf. § 57, V 21 Cykelsymbol.

   
 • S. Tværafmærkning: Der anvendes følgende tværafmærkning:

   
 • S-11-Vigelinje.png

  S 11 Vigelinje

  Linje bestående af en række trekanter på tværs af kørselsretningen. Den angiver, at kørende fra den side, trekanternes spids vender mod, har ubetinget vigepligt.

   
 • S-13-Stoplinje.png

  S 13 Stoplinje

  Bred ubrudt linje på tværs af kørselsretningen. Den angiver, hvor kørende skal stoppe ved tavle B 13 Stop, ved rødt eller gult gadesignal eller rødt blinksignal.

   
 • S-16-Afslutning-af-svingbane.png

  Bred punkteret linje på tværs af kørselsretningen i svingbanen. Den angiver, hvor kørende skal stoppe, hvis dette er nødvendigt for at efterkomme færdselslovens bestemmelser for svingende trafik.

   
 • S-17-Fodgaengerfelt.png

  S 17 Fodgængerfelt

  Felt på tværs af vejen bestående af brede striber, som er parallelle med vejens retning. Det angiver den del af vejen, som er bestemt for gående ved passage over kørebane eller cykelsti.

   
 • S-18-Rumlestriber.png

  S 18 Rumlestriber

  Smalle, støjfremkaldende striber på tværs af kørselsretningen. Striberne angiver, at der skal udvises særlig agtpågivenhed.

   
 • S-21-Cykelfelt.png

  S 21 Cykelfelt

  Felt i kryds, der angiver, at cyklister og førere af lille knallert skal benytte den pågældende del af vejen. Feltet afmærkes med bred punkteret linje med lige lang streg og mellemrum eller med blå farve. V 21 Cykelsymbol skal altid afmærkes i feltet.

   
 • S-32-Bump.png

  Kvadratiske felter på tværs af vejen. De angiver, at der er et bump.

   
 • T. Afmærkning for standsning og parkering - Der anvendes følgende afmærkning for standsning og parkering:

   
 • T-33-Parkeringsbaas.png

  T 33 Parkeringsbås

  Parkeringsbåse afmærkes med smalle ubrudte linjer eller markeres med væsentligt afvigende belægning. Mod kørebanen kan dog anvendes bred linje. Parkering i afmærkede parkeringsbåse skal ske inden for båsen. I et område, der specielt er udlagt til parkering, og hvor færdsel primært foregår med henblik på parkering (parkeringsplads), og hvor der er afmærket parkeringsbåse, må parkering ikke finde sted uden for en bås. Hvor parkeringsbåse er afmærket på eller ved kørebane uden for parkeringsplads, må parkering finde sted uden for en bås, hvis dette ikke strider mod andre bestemmelser. Standsning og parkering med køretøjer, der har mere end to hjul, skal ske i båsens længderetning. Såfremt en køretøjstype, fx bus, taxi, lastbil eller motorcykel, angives med tekst eller symbol, må standsning og parkering kun foretages af denne køretøjstype.
  Er parkeringsbåsen forsynet med V 23 Invalidesymbol, angiver dette, at den kun må benyttes til standsning og parkering af køretøjer, der er forsynet med en i medfør af færdselslovens § 88 a udstedt tilladelse.

   
 • T-61-Standsningsforbud.png

  T 61 Standsningsforbud

  Ubrudt gul linje på kantsten eller ved kørebanekant. Linjen understreger eller forlænger et standsningsforbud i henhold til færdselslovens § 29.
  Linjen kan markere standsningsforbud i henhold til færdselslovens § 29, stk. 2, ved busstoppested.

   
 • T-62-Parkeringsforbud.png

  T 62 Parkeringsforbud

  Punkteret gul linje på kantsten eller ved kørebanekant. Linjen understreger eller forlænger et parkeringsforbud i henhold til færdselslovens § 29.

   
 • V. Tekst og symboler på kørebanen m.m.

  Udover hvad der følger af bestemmelser i de forudgående paragraffer, anvendes følgende afmærkning med tekst eller symbol på kørebanen m.m.:

   
 • V-11-Trekansymbol.png

  V 11 Trekantsymbol

  Symbolet angiver, at trafikanterne i et følgende vejkryds er pålagt ubetinget vigepligt ved den i § 14 nævnte tavle B 11 Ubetinget vigepligt. Hvor symbolet anvendes i nogen afstand fra krydset, anføres afstanden før symbolet.

   
 • V-12-Stop.png

  V 12 STOP

  Teksten angiver, at trafikanterne i et følgende vejkryds eller en følgende jernbaneoverkørsel er pålagt ubetinget vigepligt og fuldt stop ved den i § 14 nævnte tavle B 13 Stop. Hvor V 12 angives i nogen afstand fra krydset, anføres afstanden før symbolet.

   
 • V-15-Rutesymbol.png

  V 15 Rutesymbol

  Vejens rutenummer kan anføres på kørebanen.

   
 • V-21-Cykelsymbol.png

  V 21 Cykelsymbol

  Symbolet angiver, at cyklister og førere af lille knallert skal benytte den pågældende del af vejen. Cykelsymbol i en bane, der er afgrænset med den i § 51 nævnte Q 46 Ubrudt kantlinje, eller som er en del af en sti eller et fortov, angiver bane, som skal benyttes af cyklister og førere af lille knallert og kun må benyttes af disse, dog under hensyntagen til færdselslovens § 14, stk. 3. Fodgængeres adgang til at benytte cykelsti afgøres dog efter reglerne i færdselslovens § 10.

   
 • V-23-Invalidesymbol.png

  V 23 Invalidesymbol

   
 • V-33-Parkeringssymbol.png

  V 33 Parkeringssymbol

  Symbolet angiver, at arealet kun må benyttes til parkering.

   
 • V-42-Bussymbol.png

  V 42 Bussymbol

  Teksten »BUS« i en bane, der er afgrænset af den i § 51 nævnte Q 46 Ubrudt kantlinje eller Q 44 Dobbelt spærrelinje, angiver, at banen kun må benyttes af busser i rutekørsel, jf. dog nedenfor vedrørende V 44 Taxisymbol.
  Busser i rutekørsel er specificeret i Lov om trafikselskaber. Såfremt en given buskørsel eksempelvis handikapkørsel er omfattet af definitionen i lov om trafikselskaber kan busbanerne således benyttes af køretøjet.
  Symbolet angiver, at bussen kan vælge at benytte banen. Cyklister og førere af lille knallert skal dog benytte busbane, der ligger til højre i færdselsretningen, jf. færdselslovens § 49, stk. 2, og § 51, stk. 2.
  Bussymbolet kombineret med en pil kan forekomme i en svingbane. Dette angiver, at bussen må køre i den viste retning.

   
 • V-44-Taxisymbol.png

  V 44 Taxisymbol

  Teksten »TAXI« i en bane, der er afgrænset af den i § 51 nævnte Q 46 Ubrudt kantlinje eller Q 44 Dobbelt spærrelinje, angiver, at banen kun må benyttes af taxi. Symbolet kan anvendes sammen med V 42 Bussymbol og angiver, at taxi kan vælge at benytte banen.

   
 • Vedrørende V 21, V 42 og V 44:

  Vedrørende V 21, V 42 og V 44: Der kan anvendes tekst eller symbol for andre færdselsarter i en bane, der er afgrænset med den i § 51 nævnte Q 46 Ubrudt kantlinje eller Q 44 Dobbelt spærrelinje. Det angiver, at banen kun må benyttes af de pågældende færdselsarter. Tekst og symbol kan anvendes i forbindelse med pilafmærkning, jf. §§ 53 og 54.

   
 • V-50-Faerdselstavlesymbol.png

  V 50 Færdselstavlesymbol

  Færdselstavlesymbol på kørebanen supplerer den tilsvarende færdselstavle.

   
 • V-60-Sikkerhedssymbol.png

  V 60 Sikkerhedssymbol

  Symbolet anvendes til at vise den anbefalede sikkerhedsafstand. Den anbefalede minimale sikkerhedsafstand er til stede, når der er to symboler til køretøjet foran.