• -
 • -
 • +45 21 81 66 26
 • Login/Register

Forbudstavler

Forbudstavler er cirkelformede. De har med de i § 17 viste undtagelser rød rand og sort symbol, der angiver forbuddets art.

§ 16. Forbudstavler opsættes normalt umiddelbart ved det sted, hvor eller hvorfra forbuddet gælder. Tavler, der opsættes i nogen afstand fra stedet, forsynes med undertavle med afstandsangivelse.

Stk. 2. Hvor andet ikke er bestemt nedenfor i § 17, gælder et forbud frem til næste vejkryds, hvis det ikke forinden er ophævet med ophørstavle, eller andet er angivet med undertavle.

Stk. 3. Forbudstavlers betydning kan præciseres, indskrænkes eller udvides med undertavle, jf. § 9. Forbud angivet med tavlerne C 11 og C 21 til C 43 indskrænkes tillige ved brug af følgende betegnelser på undertavle:

1) »Gælder kun gennemkørsel«. Dette indebærer, at passage af vejen uden ærinde er ulovligt.

2) »Ærindekørsel tilladt«. Ved ærindekørsel forstås kørsel på egne eller andres vegne i forbindelse med aflevering, afhentning, arbejde, indkøb, gæstebud og lignende samt parkering i denne forbindelse. Kørsel til og fra egen bolig og egen erhvervsvirksomhed anses også for ærindekørsel.

3) »Varekørsel tilladt«. Ved varekørsel forstås kørsel med det formål at aflevere eller afhente varer (herunder materialer), som det vil være forbundet med urimeligt stort besvær at transportere uden brug af det aktuelle transportmiddel.

4) »Arbejdskørsel tilladt«. Ved arbejdskørsel forstås ærindekørsel i forbindelse med udførelse af et erhverv.

5) »Beboerkørsel tilladt«. Ved beboerkørsel forstås kørsel, hvor køretøjet føres af en person eller medbringer en person, der har egen bolig eller egen virksomhed på den aktuelle vejstrækning.


§ 17. Følgende forbudstavler kan bruges:

 • C-11-1-Hojresving-forbudt.png

  C 11,1 Højresving forbudt

   
 • C-11-2-Venstresving-forbudt.png

  C 11,2 Venstresving forbudt

  Forbud mod venstresving forbyder også vending.  
 • C-12-Vending-forbudt.png

  C 12 Vending forbudt

  Vedrørende C 11-12: Forbuddet gælder kun i det kryds eller ved den indkørsel, hvor tavlen er opsat, medmindre andet er angivet med undertavle.  
 • C-19-Indkorsel-forbudt.png

  C 19 Indkørsel forbudt

  Tavlen forbyder indkørsel med ethvert køretøj. Det kan angives med undertavle, at det også er forbudt at trække cykel og knallert på kørebanen.  
 • C-21-Korsel-i-begge-retninger-forbudt.png

  C 21 Kørsel i begge retninger forbudt

  Det kan angives med undertavle, at det også er forbudt at trække cykel og knallert.  
 • C-22-1-Motorkoretoj-stor-knallert-traktor-og-motorredskab-forbudt.png

  C 22,1 Motorkøretøj, stor knallert, traktor og motorredskab forbudt

  Det kan angives med undertavle, at kørsel med lille knallert også er forbudt.  
 • C-22-2-Motorcykel-og-stor-knallert-forbudt.png

  C 22,2 Motorcykel og stor knallert forbudt

  Det kan angives på undertavle, at kørsel med lille knallert også er forbudt.  
 • C-2-Lastbil-forbudt.png

  C 23,1 Lastbil forbudt

  Forbuddet kan med vægtangivelse på undertavle begrænses til kun at gælde for lastbil, herunder lastbilvogntog, hvis samlede tilladte totalvægt er større end den angivne.  
 • C-23-2-Bus-forbudt.png

  C 23,2 Bus forbudt

  Forbuddet kan med vægtangivelse på undertavle begrænses til kun at gælde for bus, herunder busvogntog, hvis samlede tilladte totalvægt er større end den angivne.  
 • C-23-3-Korsel-med-farligt-gods-forbudt.png

  C 23,3 Kørsel med farligt gods forbudt

  Tavlen forbyder kørsel med køretøjer, der medbringer farligt gods som defineret i bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods. Det kan på undertavle præciseres, hvilken tidsperiode forbuddet gælder, og hvilke kategorier af farligt gods, der er omfattet af forbuddet.  
 • UC-23-Miljozone.png

  UC 23 Miljøzone

  Angiver at hovedtavlen ikke gælder for køretøjer med miljøzonemærke.  
 • C-24-1-Traktor-og-motorredskab-forbudt.png

  C 24,1 Traktor og motorredskab forbudt

  Forbuddet kan med vægtangivelse på undertavle begrænses til kun at gælde for traktorer og motorredskaber, herunder vogntog med disse køretøjer, hvis samlede tilladte totalvægt er større end den angivne.  
 • C-24-2-Hestevogn-og-lignende-forbudt.png

  C 24,2 Hestevogn og lignende forbudt

   
 • C-25-1-Lille-knallert-forbudt.png

  C 25,1 Cykel og lille knallert forbudt

  Det kan angives med undertavle, at det også er forbudt at trække cykel og lille knallert.  
 • C-25-2-Lille-knallert-forbudt.png

  C 25,2 Lille knallert forbudt

  Det kan angives med undertavle, at det også er forbudt at trække lille knallert.  
 • C-26-2-Ridning-og-foring-af-heste-forbudt.png

  C-26-2-Ridning-og-foring-af-heste-forbudtC 26,1 Ridning og føring af hest forbudt

   
 • C-26-2-Fodgangere-forbudt.png

  C 26,2 Fodgængere forbudt

  Vedrørende C 22-26: Tavlerne forbyder færdsel af den angivne art. Forbud mod flere færdselsarter kan angives ved at kombinere de pågældende symboler på samme tavle.  
 • C-31-Totalvagt.png

  C 31 Totalvægt

  Tavlen forbyder kørsel med køretøjer, hvis faktiske totalvægt er større end den angivne. Ved vogntog gælder vægtbegrænsningen hvert enkelt køretøj i vogntoget.  
 • C-32-Totalvagt-af-vogntog.png

  C 32 Totalvægt af vogntog

  Tavlen forbyder kørsel med alle typer af vogntog, hvis samlede faktiske totalvægt er større end den angivne.  
 • C-35-Akseltryk.png

  C 35 Akseltryk

  Tavlen forbyder kørsel med køretøjer, hvis faktiske akseltryk er større end det angivne.  
 • C-3-Bogietryk.png

  C 36 Bogietryk

  Tavlen forbyder kørsel med køretøjer, hvis faktiske tryk på en akselgruppe (bogietryk) eller på en enkelt aksel er større end den angivne.  
 • C-41-Koretojsbredde.png

  C 41 Køretøjsbredde

  Tavlen forbyder kørsel med køretøjer, hvis bredde inklusive læs er større end den angivne.  
 • C-42-Koretojshojde.png

  C 42 Køretøjshøjde

  Tavlen forbyder kørsel med køretøjer, hvis højde inklusive læs er større end den angivne.  
 • C-43-Koretojslangde.png

  C 43 Køretøjslængde

  Tavlen forbyder kørsel med køretøjer, herunder vogntog, hvis længde inklusive læs er større end den angivne.  
 • C-51-Overhaling-forbudt.png

  C 51 Overhaling forbudt

  Forbuddet gælder ikke ved overhaling af tohjulet cykel og tohjulet lille knallert.  
 • C-52-Overhaling-med-lastbil-forbudt.png

  C 52 Overhaling med lastbil forbudt

  Tavlen forbyder overhaling med lastbil og lastbilvogntog. Forbuddet gælder ikke ved overhaling af tohjulet cykel og tohjulet lille knallert. Vedrørende C 51-52: Forbuddet gælder ikke overhaling af køretøjer, der svinger bort fra vejen. Forbuddet gælder uanset bestemmelsen i § 16, stk. 2, indtil det ophæves ved ophørstavle eller ved afstandsangivelse på undertavle. Det kan på undertavle præciseres, hvilken tidsperiode forbuddet gælder.  
 • C-53-Ophor-af-overhaling-forbudt.png

  C 53 Ophør af overhaling forbudt

   
 • C-54-Ophor-af-overhaling-med-lastbil-forbudt.png

  C 54 Ophør af overhaling med lastbil forbudt

   
 • C-55-Lokal-hastighedsbegransning.png

  C 55 Lokal hastighedsbegrænsning

  Tavlen fastsætter en lokal hastighedsbegrænsning for en strækning på den aktuelle vej, jf. færdselslovens § 42. Hastighedsbegrænsningen gælder uanset bestemmelsen i § 16, stk. 2, indtil den ophæves ved ophørstavle, ved afstandsangivelse på undertavle eller ved angivelse af anden hastighedsbegrænsning. Hastighedsbegrænsningen kan ved vægtangivelse på undertavle begrænses til kun at gælde for køretøjer, herunder vogntog, hvis samlede tilladte totalvægt overstiger den angivne.  
 • C-56-Ophor-af-lokalhastighedsbegransning.png

  C 56 Ophør af lokal hastighedsbegrænsning

  Tavlen kan være forsynet med undertavle med bysymbolet fra tavle E 55 for at understrege, at tavlen er opsat inden for tættere bebygget område.  
 • C-59-Ophor-af-forbud.png

  C 59 Ophør af forbud

  Tavlen ophæver alle forbudstavler på den forudgående vejstrækning bortset fra standsnings- og parkeringsforbud.  
 • C-61-Standsning-forbudt.png

  C 61 Standsning forbudt

  Tavlen forbyder standsning på kørebanen, som ikke sker af hensyn til den øvrige færdsel. Forbuddets nærmere indhold kan angives på undertavle. Det kan fx angives, at forbuddet kun gælder på visse ugedage eller inden for visse klokkeslæt, og at der uden for disse kan være parkeringsforbud eller tidsbegrænset parkering.  
 • C-62-Parkering-forbudt.png

  C 62 Parkering forbudt

  Tavlen forbyder parkering på kørebanen. Forbuddets nærmere indhold kan angives på undertavle. Det kan fx angives, at forbuddet kun gælder på visse ugedage eller inden for visse klokkeslæt, og at der uden for disse kan være tidsbegrænset parkering.  
 • UC-33-parkeringstilladelse.png

  UC 33 angiver begrænset parkeringstilladelse.

   
 • UC-61-Standsningsforbud.png

  UC 61 angiver standsningsforbud.

   
 • UC-62-Parkeringsforbud.png

  UC 62 angiver parkeringsforbud.

   
 • Vedrørende C 61-62, UC 33, UC 60,5, UC 60,6 og UC 61-62

  Hvor bestemmelserne i færdselslovens § 28, stk. 1, eller § 29 er mere restriktive end bestemmelser angivet ved disse tavler, gælder loven forud for tavlerne.
  Bestemmelserne angivet ved de nævnte tavler gælder kun i den vejside, hvor tavlerne er opsat. Der sker ikke herved nogen ændring i reglen i færdselslovens § 28, stk. 2.
  Bestemmelserne gælder i kørselsretningen i den vejside, hvor tavlen er opsat frem til næste vejkryds, medmindre der før krydset er opsat anden tavle for standsning eller parkering, eller andet er angivet med pil på undertavle.

   
 • UC-60-1-For-og-efter-tavlen.png

  UC 60,1 angiver, at restriktionen gælder både før og efter tavlen.

   
 • UC-60-2-Fra-tavlen-og-frem.png

  UC 60,2 angiver, at restriktionen begynder ved tavlen.

   
 • UC-60-3-Fra-tavlen-bagud.png

  UC 60,3 angiver, at restriktionen ophører ved tavlen.

   
 • Vedrørende UC 60,1-3

  Restriktionsstrækningens længde kan angives ved pilespidserne.

   
 • UC-60-5-Standsning-paa-rabat-forbudt.png

  UC 60,5 Standsning på rabat forbudt

  Tavlen kan bruges som hovedtavle.  
 • UC-60-6-Parkering-paa-rabat-forbudt.png

  UC 60,6 Parkering på rabat forbudt

  Tavlen kan bruges som hovedtavle.  
 • C-92-Passage-uden-stop-forbudt.png

  C 92 Passage uden stop forbudt

  Årsagen til, at trafikanterne skal stoppe, angives under tværstregen med tekst eller symbol. Ved toldsted erstattes ordet »Stop« med ordet »Told«, og under tværstregen angives ordet »Told« på det tilgrænsende lands sprog.